Pomocna Dłoń - Rekrutacja

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pomocna dłoń”  nr umowy RPPK.08.03.00-18-0044/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Beneficjentami mogą być Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego oraz ich opiekunowie faktyczni.

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,
  • turnusy wytchnieniowe,
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Pomocna dłoń” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego w terminie

od 16.01.2018 r. do 30.01.2018 r.

 

 

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy – osoby starsze
  3. Formularz zgłoszeniowy – opiekunowie faktyczni
Skip to content