Aktualności

VI tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 02.07.2022 r. rozpoczynamy VI turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 21.07.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Koniec V tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 01.07.2022 r. zakończyliśmy V turę rekrutacji.

29.06.2022 r.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „ W drodze po sukces” – nabór I

Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu w ramach I i III naboru
prowadzony będzie od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce  projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:
• osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór koperty w pliku

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim
(wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

–  BIZNESPLAN ( Załącznik nr  1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)( Załącznik nr 1 do Biznesplanu)
– zbiór oświadczeń do Biznesplanu (Załącznik nr 2 do Biznesplanu)
– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu (Załącznik nr 3 do Biznesplanu)
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),( Załącznik nr  6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

21.06.2022 r.

 

17.06.2022 r.

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces” oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Aktualizacja dotyczy §3 pkt.1 ppkt.c Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces” oraz § 8 pkt.2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Koniec IV tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 10.06.2022 r. zakończyliśmy IV turę rekrutacji.

23 maja, 2022
Koniec III tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 23.05.2022 r. zakończyliśmy III turę rekrutacji.

11 czerwca, 2022 r.
V tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 11.06.2022 r. rozpoczynamy V turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces” Rekrutacja trwa do 01.07.2022 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce REKRUTACJA

09.05.2022 r.
AKTUALIZACJA Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany
Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”.
Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.
Aktualizacja dotyczy §7 pkt.2 oraz §10 pkt.6 Regulaminu Rekrutacji

Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

02.05.2022 r.
III tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 03.05.2022 r. rozpoczynamy III turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 23.05.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA 

02.05.2022 r.
Koniec rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 02.05.2022 zakończyliśmy II turę rekrutacji.

11.04.2022 r.
Rekrutacja

Informujemy, iż z dniem 11.04.2022 zakończyliśmy I turę rekrutacji.

Informujemy, iż z dniem 12.04.2022 r. rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces

„Rekrutacja trwa do 02.05.2022 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

28.03.2022 r.
Zapraszamy na webinar

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Webinarium odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080 lub 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego W webinarium wezmą udział: • Przedstawiciel projektu „MŁODZI SAMODZIELNI” Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

• Pani Joanna Jędrzejowska (LOOTUS) – „W drodze po sukces” Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Program webinarium:
1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2. Przedstawienie celu.
3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.
4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator szkolenia: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524

e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2034-lokalny-punkt-infmacyjny-funduszy-europejskich-w-przemyslu-zaprasza-na-webinarium-z-cyklu-mlodzi-na-start-fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

Klauzula-RODO.pdf (7 pobrań)

12.03.2022 r.
Rekrutacja

Informujemy iż z dniem 23.03.2022 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu 'W drodze po sukces” Rekrutacja została zaplanowana do dnia 11.04.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz rekrutacyjny wraz ze stosownymi oświadczeniami  są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych w Biurze projektu.
MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec w godzinach od 8:00 do 16:00
lub PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w godzinach od 8:00 do 16:00

Szczegółowych informacji nt. projektu  udziela:
BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910
BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
e-mail:  projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676 90 60

 

28.06.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru
do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

21.06.2022 r.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach trzeciego naboru

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

13.06.2022 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni


Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni

 

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces”
nr POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach pierwszego naboru

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

 

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety


Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru do projektu
nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

Rezygnacja

 

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru do projektu
nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni