Aktualności

23.12.2022 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie  wsparcia pomostowego dla Uczestnika projektu który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach piątego naboru biznesplanów.

Aktualizacja 23.12.2022 r.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 23.12.2022 r. do 29.12.2022 r.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”) wraz z następującymi załącznikami:
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do  Regulaminu przyznawania środków finansowychna założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),
– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Partnera projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu partnera w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru

wzór koperty

Partner projektu dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Partnera projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden/na Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

23.12.2022 r. 

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego w ramach naboru od 23.12.2022 r. do 29.12.2022 r.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 23.12.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 27.12.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 29.12.2022 r.

23.12.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru do projektu „W drodze po sukces”.
Aktualizacja 23.12.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Lista rezerwowa

20.12.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Lista rezerwowa

20.12.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru do projektu ” W drodze po sukces”.
Aktualizacja 20.12.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

19.12.2022 r.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru.
Aktualizacja 19.12.2022 r.

Ocena formalna biznesplanów

19.12.2022 r.

Informujemy, że w ramach piątego naboru biznesplanów do projektu pn. „W drodze po sukces” wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej otrzyma 17 uczestników projektu.

16.12.2022 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie  wsparcia pomostowego dla Uczestnika projektu który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach piątego naboru biznesplanów.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach
od 23.12.2022 r. do 27.12.2022 r.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”) wraz z następującymi załącznikami:
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),
– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Partnera projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu partnera w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru

wzór koperty

Partner projektu dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Partnera projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden/na Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

16.12.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru do projektu ” W drodze po sukces”

Zgodnie z zapisami  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” oraz STANDARDAMI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Partner projektu rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu.

Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku.

Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/czki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

 14.12.2022 r.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru naboru.

Ocena formalna biznesplanów

13.12.2022 r.

Wstępne wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach piątego naboru.

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie). Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ocena formalna biznesplanów

06.12.2022 r.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego w ramach naboru od 06.12.2022 r. do 08.12.2022 r.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 06.12.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 07.12.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 08.12.2022 r.

06.12.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach czwartego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Ocena negatywna
Ocena pozytywna

30.11.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach czwartego naboru do projektu ” W drodze po sukces”

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

Zgodnie z zapisami  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” oraz STANDARDAMI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Partner projektu rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych. Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/czki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

29.11.2022 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestnika projektu który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach czwartego naboru biznesplanów.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 06.12.2022 r. do 08.12.2022 r.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W  drodze po sukces”) wraz z następującymi załącznikami:

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),
– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Partnera projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu partnera w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru

wzór koperty

Partner projektu dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
Dokumenty, które wpłyną do Partnera projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden/na Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

25.11.2022 r.
Aktualizacja 25.11.2022

Informujemy, iż w dniach od 30.11.2022 do 02.12.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach V-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

25.11.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 01.12.2022 do 05.12.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach V-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

23.11.2022 r.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „W drodze po sukces” – nabór V

Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek projektu którzy odbyli szkolenie w dniach od 16 listopada do 22 listopada 2022 r. oraz odbędą od 24 listopada do 29 listopada 2022 r. prowadzony będzie od 05.12.2022 r. do 09.12.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:

  • osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
  • pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
  • dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór-koperty

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

BIZNESPLAN
Biznesplan
– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)

Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia-w-ramach-realizacji-Biznesplanu

– zbiór oświadczeń do Biznesplanu

Oświadczenia-do-Biznesplanu

– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu

Oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej-z-wersja-elektroniczna-biznesplanu

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-otrzymaniu-_nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

22.11.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 30.11.2022 do 02.12.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach V-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

21.11.2022 r.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA XI    ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło

169/INI/2022/WDS  158/INI/2022/WDS 143/INI/2022/WDS 155/INI/2022/WDS 147/INI/2022/WDS
159/INI/2022/WDS 157/INI/2022/WDS 156/INI/2022/WDS 149/INI/2022/WDS 152/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogram udzielenia wsparcia:
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

21.11.2022 r.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach czwartego naboru.

Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU  „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu.

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie).Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ocena formalna biznesplanów

07.11.2022 r.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA X    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

137/INI/2022/WDS   140/INI/2022/WDS 144/INI/2022/WDS 170/INI/2022/WDS 161/INI/2022/WDS
150/INI/2022/WDS 151/INI/2022/WDS 171/INI/2022/WDS 145/INI/2022/WDS 160/INI/2022/WDS
166/INI/2022/WDS 173/INI/2022/WDS ____________ ____________ __________

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

02.11.2022 r.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „ W drodze po sukces” – nabór IV Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek projektu którzy odbyli szkolenie w dniach od 17 października do 21 październik  2022 r. oraz od 24  października do 28 października 2022 r. prowadzony będzie od 14.11.2022 r. do 18.11.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:

  • osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
  • pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
  • dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzor-koperty

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

–  BIZNESPLAN

Biznesplan

– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)

Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia-w-ramach-realizacji-Biznesplanu-2

– zbiór oświadczeń do Biznesplanu

Oswiadczenia-do-Biznesplanu

– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu

Oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej-z-wersja-elektroniczna-biznesplanu

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-otrzymaniu-_nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,

– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

31.10.2022 r.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego w ramach naboru od 31.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 02.11.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 31.10.2022 r.

27.10.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 03.11.2022 do 07.11.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach IV-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

24.10.2022 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie  wsparcia pomostowego dla Uczestnika projektu który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach trzeciego naboru biznesplanów.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 31.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”) wraz z następującymi załącznikami:
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),
– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”)
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Partnera projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu partnera w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru

wzór koperty

Partner projektu dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Partnera projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden/na Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

24.10.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Ocena pozytywna

24.10.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

20.10.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 02.11.2022 do 04.11.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach IV-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

19.10.2022 r.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach trzeciego naboru. Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie).Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ocena formalna biznesplanów

13.10.2022 r.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego złożonych w ramach naboru od 11.10.2022 na 18.10.2022 r.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 06.10.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 07.10.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 10.10.2022 r.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego 18.10.2022 r.

12.10.2022 r.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA VIII    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

125/INI/2022/WDS 130/INI/2022/WDS 105/INI/2022/WDS 103/INI/2022/WDS 115/INI/2022/WDS
118/INI/2022/WDS 101/INI/2022/WDS 106/INI/2022/WDS 108/INI/2022/WDS 129/INI/2022/WDS

GRUPA IX    ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło

70/INI/2022/WDS 124/INI/2022/WDS 127/INI/2022/WDS 135/INI/2022/WDS 138/INI/2022/WDS
132/INI/2022/WDS 109/INI/2022/WDS 134/INI/2022/WDS 112/INI/2022/WDS 99/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogram udzielenia wsparcia:
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia grupa VIII
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia grupa IX

 

07.10.2022 r.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA VIII    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

73/INI/2022/WDS 75/INI/2022/WDS 74/INI/2022/WDS 83/INI/2022/WDS 72/INI/2022/WDS
113/INI/2022/WDS 116/INI/2022/WDS 104/INI/2022/WDS 133/INI/2022/WDS 107/INI/2022/WDS

GRUPA IX    ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło

86/INI/2022/WDS 121/INI/2022/WDS 110/INI/2022/WDS 128/INI/2022/WDS 111/INI/2022/WDS
122/INI/2022/WDS 120/INI/2022/WDS 117/INI/2022/WDS 119/INI/2022/WDS 123/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogram udzielenia wsparcia:
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia grupa VI
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia grupa VII


05.10.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Ocena pozytywna
Ocena negatywna

03.10.2022 r.

Aktualizacja Regulaminu Przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce WSPARCIE FINANSOWE

Aktualizacja dotyczy §3 pkt.7 Regulaminu Przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

03.10.2022 r.

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Aktualizacja dotyczy §2 pkt.2 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”
Aktualizacja dotyczy §3 pkt.1 ppkt. a, b i c Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

30.09.2022 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie  wsparcia pomostowego dla Uczestnika projektu który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach  drugiego naboru biznesplanów.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 06.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”) wraz z następującymi załącznikami:
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),
– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Partnera projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.
Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu partnera w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru Partner projektu dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Partnera projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden/na Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku.
W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy.

Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

29.09.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach pierwszego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach II naboru

Zgodnie z zapisami  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” oraz STANDARDAMI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Partner projektu rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu.
Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych. Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku.
Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/czki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

28.09.2022 r.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „ W drodze po sukces” – nabór III.

Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek projektu którzy odbyli szkolenie w dniach
od 19 – 23 września  2022 r.  prowadzony będzie od 10.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce  projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:
• osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór koperty

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim
(wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

–  BIZNESPLAN ( Załącznik nr  1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)( Załącznik nr 1 do Biznesplanu)
– zbiór oświadczeń do Biznesplanu (Załącznik nr 2 do Biznesplanu)
– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu (Załącznik nr 3 do Biznesplanu)
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),( Załącznik nr  6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

26.09.2022 r.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru.

Ocena formalna biznesplanów

Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia  informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu.
Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie).Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazany terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

21.09.2022  r.

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Aktualizacja dotyczy §1 pkt.6 i 7 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”
Aktualizacja dotyczy §3 pkt.1 ppkt. a, b, c Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”
Aktualizacja dotyczy §4 pkt.1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”
Aktualizacja dotyczy §10 pkt.4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

20.09.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 27.09.2022 do 30.09.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach III-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

20.09.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 20.09.2022 r. zakończyliśmy IX turę rekrutacji.

Informujemy, iż w dniach od 15.09.2022 do 17.09.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach  II-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania 

09.09.2022 r.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA IV    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

77/INI/2022/WDS 85/INI/2022/WDS 76/INI/2022/WDS   82/INI/2022/WDS

87/INI/2022/WDS

95/INI/2022/WDS 71/INI/2022/WDS 80/INI/2022/WDS 68/INI/2022/WDS 79/INI/2022/WDS

GRUPA V    ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

91/INI/2022/WDS 97/INI/2022/WDS 78/INI/2022/WDS 96/INI/2022/WDS 94/INI/2022/WDS
92/INI/2022/WDS 90/INI/2022/WDS 93/INI/2022/WDS 88/INI/2022/WDS 89/INI/2022/WDS

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia GRUPA IV
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia GRUPA V

08.09.2022 r.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „ W drodze po sukces” – nabór II

Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu w ramach IV, V i VI naboru
prowadzony będzie od 19.09.2022 r. do 23.09.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce  projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:
• osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór koperty

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim
(wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

–  BIZNESPLAN ( Załącznik nr  1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)( Załącznik nr 1 do Biznesplanu)
– zbiór oświadczeń do Biznesplanu (Załącznik nr 2 do Biznesplanu)
– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu (Załącznik nr 3 do Biznesplanu)
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),( Załącznik nr  6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

05.09.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 12.09.2022 do 14.09.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach II-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

01.09.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 01.09.2022 r. rozpoczynamy IX turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 20.09.2022 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce REKRUTACJA

Koniec VIII tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 31.08.2022 r. zakończyliśmy VIII turę rekrutacji.

 

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się:

GRUPA I    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

25/INI/2022/WDS 46/INI/2022/WDS 47/INI/2022/WDS 48/INI/2022/WDS 51/INI/2022/WDS
31/INI/2022/WDS 44/INI/2022/WDS 67/INI/2022/WDS 56/INI/2022/WDS 53/INI/2022/WDS

GRUPA II    ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

50/INI/2022/WDS 57/INI/2022/WDS 59/INI/2022/WDS 60/INI/2022/WDS 61/INI/2022/WDS
63/INI/2022/WDS 64/INI/2022/WDS 65/INI/2022/WDS 66/INI/2022/WDS 62/INI/2022/WDS

GRUPA III    ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

26/INI/2022/WDS 27/INI/2022/WDS 28/INI/2022/WDS 29/INI/2022/WDS

30/INI2022/WDS

32/INI 2022/WDS 37/INI 2022/WDS 45/INI 2022/WDS 41/INI 2022/WDS 49/INI2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem udzielenia wsparcia:

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – GRUPA I
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – GRUPA II
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – GRUPA III

11.08.2022 r.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego

11.08.2022 r.

VIII tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces” Informujemy, iż z dniem 11.08.2022 r. rozpoczynamy VIII turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Rekrutacja trwa do 31.08.2022 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce Rekrutacja

11.08.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 10.08.2022 r. zakończyliśmy VI turę rekrutacji.

10.08.2022 r.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego

 

08.08.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VI naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Ocena merytoryczna – kobiety

Ocena merytoryczna – mężczyźni

Rezygnacja

30.07.2022 r.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach przyznanego wsparcia pomostowego

29.07.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach pierwszego  naboru do projektu „W drodze po sukces”

Ocena pozytywna
Ocena negatywna

26.07.2022

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach piątego naboru

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

26.07.2022 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 30.07.2022 r. do 12.08.2022 r.,

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”) wraz z następującymi załącznikami:

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”),

– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach finansowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie wyznaczonym przez Partnera projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do16:00.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu partnera w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru (§ 9 pkt 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu W drodze po sukces”)

Partner projektu dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Partnera projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden/na Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).

Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach  za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

25.07.2022 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VI naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Ocena-formalna-kobiety

Ocena-formalna-mezczyzni

25.07.2022 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach pierwszego naboru do projektu „W drodze po sukces”.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej

Zgodnie z zapisami  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES” oraz STANDARDAMI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Partner projektu rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu.

Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku.

Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/czki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

 

22.07.2022 r.
Koniec VI tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 21.07.2022 r. zakończyliśmy VI turę rekrutacji.

VII tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Informujemy, iż z dniem 22.07.2022 r. rozpoczynamy VII turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Rekrutacja trwa do 10.08.2022 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

20.07.2022 r.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach pierwszego naboru.

Ocena formalna biznesplanów

Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu.

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie). Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

06.07.2022 r.

Plan spotkań z ekspertem dotacyjnym dla uczestników projektu składających biznesplan w ramach I-go naboru

⇒ Plan spotkań z ekspertem dotacyjnym


02.07.2022 r.

VI tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 02.07.2022 r. rozpoczynamy VI turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 21.07.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Koniec V tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 01.07.2022 r. zakończyliśmy V turę rekrutacji.

 30.06.2022 r.

Informujemy iż w dniach od 07.07.2022 do 08.07.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach I-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym. mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

⇒  Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

29.06.2022 r.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „ W drodze po sukces” – nabór I

Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu w ramach I i III naboru
prowadzony będzie od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce  projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:
• osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór koperty w pliku

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim
(wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

–  BIZNESPLAN ( Załącznik nr  1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)( Załącznik nr 1 do Biznesplanu)
– zbiór oświadczeń do Biznesplanu (Załącznik nr 2 do Biznesplanu)
– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu (Załącznik nr 3 do Biznesplanu)
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),( Załącznik nr  6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

21.06.2022 r.

 

17.06.2022 r.

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces” oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Aktualizacja dotyczy §3 pkt.1 ppkt.c Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces” oraz § 8 pkt.2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Koniec IV tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 10.06.2022 r. zakończyliśmy IV turę rekrutacji.

23 maja, 2022
Koniec III tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 23.05.2022 r. zakończyliśmy III turę rekrutacji.

11 czerwca, 2022 r.
V tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 11.06.2022 r. rozpoczynamy V turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces” Rekrutacja trwa do 01.07.2022 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce REKRUTACJA

09.05.2022 r.
AKTUALIZACJA Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany
Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”.
Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.
Aktualizacja dotyczy §7 pkt.2 oraz §10 pkt.6 Regulaminu Rekrutacji

Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

02.05.2022 r.
III tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 03.05.2022 r. rozpoczynamy III turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 23.05.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA 

02.05.2022 r.
Koniec rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 02.05.2022 zakończyliśmy II turę rekrutacji.

11.04.2022 r.
Rekrutacja

Informujemy, iż z dniem 11.04.2022 zakończyliśmy I turę rekrutacji.

Informujemy, iż z dniem 12.04.2022 r. rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces

„Rekrutacja trwa do 02.05.2022 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

28.03.2022 r.
Zapraszamy na webinar

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Webinarium odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080 lub 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego W webinarium wezmą udział: • Przedstawiciel projektu „MŁODZI SAMODZIELNI” Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

• Pani Joanna Jędrzejowska (LOOTUS) – „W drodze po sukces” Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Program webinarium:
1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2. Przedstawienie celu.
3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.
4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator szkolenia: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524

e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2034-lokalny-punkt-infmacyjny-funduszy-europejskich-w-przemyslu-zaprasza-na-webinarium-z-cyklu-mlodzi-na-start-fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

Klauzula-RODO.pdf (7 pobrań)

12.03.2022 r.
Rekrutacja

Informujemy iż z dniem 23.03.2022 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu 'W drodze po sukces” Rekrutacja została zaplanowana do dnia 11.04.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz rekrutacyjny wraz ze stosownymi oświadczeniami  są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych w Biurze projektu.
MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec w godzinach od 8:00 do 16:00
lub PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w godzinach od 8:00 do 16:00

Szczegółowych informacji nt. projektu  udziela:
BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910
BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
e-mail:  projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676 90 60

 

04.11.2022 r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach IX naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni
Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

06.10.2022 r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VIII naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

06.10.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IX naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21  pt. „W drodze po sukces”

Ocena merytoryczna – kobiety
Ocena merytoryczna – mężczyźni

23.09.2022 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IX naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Ocena formalna – kobiety
Ocena formalna – mężczyzn

26.09.2022 r.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VII naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety

20.09.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VIII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Ocena merytoryczna – kobiety
Ocena merytoryczna – mężczyźni

16.09.2022 r.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VII naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety

12.09.2022 r.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach piątego naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

08.09.2022 r.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VII naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

30.08.2022 r.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach piątego naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w  projekcie – mężczyźni

25.08.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Ocena merytoryczna – kobiety
Ocena merytoryczna – mężczyźni
Rezygnacja

22.08.2022 r.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VI naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

12.08.2022 r

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej – mężczyźni

02.08.2022 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VIII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej – mężczyźni

02.08.2022 r.

AKTUALIZACJA list rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach piątego naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

26.07.2022 r.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach czwartego naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

14.07.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach V naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

13.07.2022 r.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach czwartego naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

04.07.2022 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach V naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni
Rezygnacja

29.06.2022 r.

AKTUALIZACJA list rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach trzeciego naboru.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie – mężczyźni

28.06.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru
do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

21.06.2022 r.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach trzeciego naboru

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

13.06.2022 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni


Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni

 

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces”
nr POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach pierwszego naboru

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kobiety
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – mężczyźni

 

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety


Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru do projektu
nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny merytorycznej – kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

Rezygnacja

 

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru do projektu
nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalnej – kobiety
Wyniki oceny formalnej- mężczyźni