Rekrutacja

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „W DRODZE PO SUKCES”
Regulamin rekrutacji uczestników projektu „W DRODZE PO SUKCES”
Aktualizacja regulaminu rekrutacji uczestników projektu „W DRODZE PO SUKCES”
Aktualizacja 21.09.2022 r. regulaminu rekrutacji uczestników projektu „W DRODZE PO SUKCES”
Aktualizacja 03.10.2022 r. regulaminu rekrutacji uczestników projektu „W DRODZE PO SUKCES”

 

I. Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny do projektu W DRODZE PO SUKCES 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych grupy docelowej
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6 – Oświadczenie do centralnego systemu teleinformatycznego
Załącznik nr 7 – Oświadczenie osoby niepełnosprawnej
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie miasta średniego lub miasta tracącego funkcje społeczno – gospodarcze

Wzór wniosku do ZUS dla osób bezrobotnych o wydanie zaświadczenia

Wzór zaświadczenia z ZUS

Wzór wniosku do ZUS dla osób długotrwale bezrobotnych o wydanie zaświadczenia

Wzór wniosku do ZUS dla osób długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia

Wzór wniosku do KRUS o wydanie zaświadczenia


II. Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu

Wniosek o ponowną ocenę formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 4 – Karta oceny predyspozycji kandydata
Załącznik nr 5 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Załącznik nr 6 – Karta weryfikacji punktów preferencyjnych według przynależności do danej grupy
Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymane wsparcie
Załącznik nr 8 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego