Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych - O projekcie

Projekt „Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Leżajsku” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna,

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr RPPK.08.03.00-18-0126/19

W okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2023 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Leżajsku” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na rzecz co najmniej 400 osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatów: m. Przemyśl, Krosno, sanocki
i leżajski, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez ofertę działań psychoprofilaktycznych i terapeutycznych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2023

Całkowity budżet projektu: 5 159 314,00

Dofinansowanie: 4 901 348,29

Wkład własny: 257 965, 71

 

Beneficjenci: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe, wykazujące potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkujące miasto Przemyśl, Krosno i powiaty sanocki i leżajski

 

Formy wsparcia: wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, zorganizowanie i koordynację odpowiedniej opieki, diagnozę problemów, tworzenie warunków życia sprzyjających rozwijaniu zasobów zdrowia psychicznego, pomoc psychologa na 2 poziomach: dla osoby, która jest chora, ale także dla rodziny.

Skip to content