Podsumowanie realizacji - Podprogram 2021 PLUS


Kolejny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  Podprogram 2021 Plus w Caritas Archidiecezji Przemyskiej został zakończony.

Od czerwca 2023 roku do 30 września 2023 roku pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz pracownicy OPS i OPL  wydali łącznie  ponad 129 ton artykułów spożywczych,  które trafiły do 7996 osób ubogich,  zakwalifikowanych do programu z  terenu województwa podkarpackiego  (powiat przemyski, przeworski, dynowski i leżajski ).

Wśród 13499 wydanych paczek znajdowały się między innymi takie artykuły jak: cukier, olej, mleko UHTUHT, makaron jajeczny ,szynka wieprzowa, powidła śliwkowe . Żywność wydawana była w parafiach, ośrodkach pomocy społecznej , placówkach prowadzonych przez Caritas, oraz w Centrum Charytatywnym Caritas w Przemyślu.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej oraz uchodźców z Ukrainy, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021Plus ,objęte były rodziny wielodzietne i uchodźcy z Ukrainy, aby zapewnić swym rodzinom możliwość bezpłatnej pomocy żywnościowej współfinansowanej Z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dostęp do pomocy zapewniony był bez jakichkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. W związku z rozpoczęciem 24.02.2022 r. działań wojennych na terenie Ukrainy wsparciem żywnościowym oraz działaniami towarzyszącymi objęto również uchodźców z tego kraju.

W ramach działań ze środków towarzyszących Centrum Charytatywne Caritas w Przemyślu  przeprowadziło ogółem 62 warsztaty , w których uczestniczyło 1102 uczestników. Działania towarzyszące realizowane  przez Caritas tak jak w poprzednim podprogramie, miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te realizowane były w formie szkoleń lub warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i z zakresu zdrowego odżywiania i zapobiegania marnowaniu żywności, oraz omawiane były tematy warsztatów edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy i ich dzieci. Działania te prowadzone były w sposób cykliczny w okresie dystrybucji żywności i zakończone zostały we październiku 2023  roku.

W okresie realizacji Podprogramu 2021 Plus odbiorcy pomocy żywnościowej mieli również możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu a realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych) , wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas , świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych , spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne , różnego typu warsztaty i zajęcia głównie dla seniorów oraz udział w programach Caritas.