Projekt Aktywni niepełnosprawni - O projekcie

PROJEKT PN. „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI”

 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych.

 

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0019/18

 

Celem głównym projektu jest usamodzielnienie życiowe 96 osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego w okresie 01.04.2019-31.03.2022 poprzez udział w zajęciach prowadzonych w 3 mieszkaniach treningowych.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

  • zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego,
  • jest pełnoletnią Osobą z niepełnosprawnościami –  tj. osoby niepełnosprawne  w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

 

Projektem zostanie objętych 96 osób w tym:

  • 52 kobiet ,
  • 44 mężczyzn.

Rodzaj wsparcia:

  1. usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym/usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym

w tym:

usługa asystencka/usługa w mieszkaniu chronionym lub innej formie mieszkania wspieranego

Formy wsparcia w ramach projektu:

Trening czynności samoobsługowych poranny

Trening aktywności w życiu codziennym

Trening organizowania czasu wolnego

Trening czynności samoobsługowych wieczorny

Uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, psychologa oraz prawnika.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 do 31.03.2022 r.

Wartość projektu wynosi: 4 118 661,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 3 581 445,00 zł

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

Tel. 512143455,  e-mail: przemysl@caritas.pl

Skip to content