Podsumowanie Podprogramu FEAD 2014

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 “PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD. Celem programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym było udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W czasie trwania Podprogramu 2014 – od początku grudnia 2014 roku do końca stycznia 2015 roku – rozprowadzano paczki żywnościowe osobom samotnie gospodarującym – których dochody nie przekraczają 813 zł,a także rodzinom, których dochód nie przekraczał 684 zł na osobę. Aby otrzymać paczkę żywnościową konieczne było uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego skierowania, a w przypadku osób bezdomnych uzupełnienie stosownego oświadczenia.

Każdy beneficjent pomocy żywnościowej w ramach programu mógł skorzystać z działań towarzyszących, które miały na celu:
a) wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie gospodarstwa domowego,
b) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

  1. c) pomoc towarzyszącą niezbędną dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 

W PODPROGRAMIE 2014 wydaliśmy, przy udziale Parafialnych Zespołów Caritas w parafiach, około 190 ton żywności dla 9008 osób najbardziej potrzebujących w formie paczek żywnościowych.

Skip to content