Projekt „Opieka mobilna w Gminie Zarszyn oraz DDP w Łańcucie i Przychojcu”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackigo na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0057/22

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Opieka mobilna w Gminie Zarszyn oraz DDP w Łańcucie i Przychojcu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób z terenu gminy Zarszyn, gminy miejskiej Łańcut i wiejskiej Łańcut, powiatu Leżajskiego poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 35 mieszkańców z terenu gminy Zarszyn oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy w Łańcucie dla 30 mieszkańców gminy wiejskiej  i miejskiej Łańcut, Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu dla 25 mieszkańców powiatu leżajskiego w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023 r.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.12.2022 – 31.12.2023
Całkowity budżet projektu

2 084 779,73 zł

Dofinansowanie 1 876 301,75 zł
Wkład własny 208 477,98 zł
Beneficjenci Osoby powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób, zamieszkałe na terenie gminy Zarszyn – usługi mobilne oraz wsparcie realizowane w ramach DDP na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Łańcut – Dzienny Dom Pomocy w Łańcucie i na terenie powiatu Leżajskiego – Dzienny Dom Pomocy w Przychojcu.
Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,
– wsparcie realizowane w ramach DDP