Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Przeznaczenie grantu:

Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Podmiot finansujący grant:

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel grantu:

Celem powierzenia grantu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcia w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Okres wsparcia:

Okres wsparcia mieści się w przedziale VIII – XII 2020r

Skip to content