Projekt
„Mobilna opieka w Gminie Zarzecze i Gminie Błażowa oraz DDP w Sanoku”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0059/22

 

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Mobilna opieka w Gminie Zarzecze i Gminie Błażowa oraz DDP w Sanoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 107 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Zarzecze oraz gminy Błażowa poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 80 osób oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy w Sanoku dla 27 mieszkańców powiatu sanockiego w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023 r.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.12.2022 – 31.12.2023
Całkowity budżet projektu 2 087 872,18 zł
Dofinansowanie 1 879 084,96 zł
Wkład własny 208 787,22 zł
Beneficjenci

osoby powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób; zamieszkałe na terenie gminy Zarzecze/gminy Błażowa – usługi mobilne,
zamieszkałe na terenie powiatu sanockiego – DDP w Sanoku

Formy wsparcia – mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,
– wsparcie realizowane w ramach DDP