Nowe kryterium dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencją Rynku Rolnego przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom powiatu przemyskiego pomocy żywnościowej.

W związku z powyższym Caritas przemyska zwraca się do Państwa o informowanie i kwalifikowanie osób spełniających kryteria kwalifikowalności  tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Dystrybucja produktów żywnościowych oraz realizacja działań towarzyszących od m-ca stycznia br. odbywa się w Centrum Charytatywnym Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1 w Przemyślu.

Żywność unijna z programu FEAD będzie wydawana w każdy wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 9.00 – 13.00.

Skip to content