O projekcie

Projekt „Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej
i integracji społecznej cudzoziemców
legalnie przebywających w Polsce”

W okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Centrum Charytatywne Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje zadanie pt” „Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce”

Celem głównym tego projektu przygotowanie pomieszczeń służących do integracji i aktywności społecznej cudzoziemców.

Istotnym działaniem w tym projekcie będzie dodatkowo aktywizacja zawodowa cudzoziemców.

Zaplanowane działania to:
— Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca.
— Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
— Zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego.
— Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psycho-fizycznym, również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczania różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny.
— Zapewnienie nauki j. polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej.
— Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi jak i prywatnymi, korzystanie z oferty pomocowej, edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo — kulturalnej.
— Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, tj. asystentura w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, częściowe finansowanie najważniejszych opłat na start.

Grupę docelową projektu będą stanowili głównie obywatele, którzy przyjechali do Polski ze względu na sytuację kryzysową swego kraju w tym ewakuowani z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Bezpośrednimi odbiorcami działań zaplanowanych w ramach projektu, będą cudzoziemcy legalnie przebywający na terenie Polski, wymagający wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej, aktywności społecznej, a także integracji społecznej.