O projekcie

Projekt „Mobilna opieka domowa”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0097/17-00

W okresie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Mobilna opieka domowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 120 os. starszych/niesamodzielnych oraz 60 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej, opieki sąsiedzkiej oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie miasta Krosno, pow. krośnieńskiego, brzozowskiego i łańcuckiego w okresie 01.03.2018r. – 31.12.2020r.

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.03.2018 r. – 31.12.2020 r.

Całkowity budżet projektu

7 716 735,40 zł

Dofinasowanie

7 330 898,63 zł

Wkład własny

385 836,77 zł

Beneficjenci

Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Krosno, pow. krośnieńskiego, brzozowskiego i łańcuckiego oraz ich opiekunowie faktyczni

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

Skip to content