Informacje

logo2

PROJEKT PN. „DROGA DO ZMIAN”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

Celem głównym projektu  jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez reintegrację zawodową i społeczną 520 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bieszczadzkiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

 • zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów: bieszczadzkiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego lub miasta Przemyśl,
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r.) zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projektem zostanie objętych 520 osób w tym:

 • 338 kobiet w wieku 18-60 lat,
 • 182 mężczyzn w wieku 18-65 lat.

 

Formą wsparcia w ramach projektu:

 • treningi motywacyjne;
 • treningi poszukiwania pracy i przedsiębiorczości;
 • warsztaty ABC profesjonalnego wizerunku/ udział w CIS/ szkolenia zawodowe/ szkolenia kompetencyjne/ 6-miesieczne staże/  roczne subsydiowane zatrudnienie.

 

W ramach Projektu zaplanowano również wsparcie dodatkowe:

 

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Doposażenie stanowiska stażowego,
 • Catering podczas treningów poszukiwania pracy i przedsiębiorczości i warsztatów ABC profesjonalnego wizerunku.
 • Inne.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.03.2020 r.

Wartość projektu wynosi: 4 905 120,82 zł.

Dofinasowanie projektu z UE wynosi: 4 169 352,69 zł.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

Tel. 16 676 90 60,  e-mail: przemysl@caritas.pl

 

OSOBY NIEDOWIDZĄCE PROSIMY O SKORZYSTANIE Z PONIŻSZEGO LINKU

http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/droga-do-zmian/Skip to content