Podstawowe informacje

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu działa na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U. z 2019r. poz 217 z późn.zm.. Centrum powołane zostało do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. W oparciu o decyzję  Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.11.2012 r. oraz Aktem powołania Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej z dnia 31.12.2012r. Centrum rozpoczęło swoją działalność od dnia 01.01.2013 r. Siedziba Centrum mieści się w Przemyślu przy ul. Ks. Piotra Skargi 6.  Jest to pierwszy podmiot ekonomii społecznej na terenie powiatu przemyskiego. Opracowany program służy wdrażaniu aktywnych form resocjalizacji, edukacji i aktywizacji zawodowej osób zamierzających powrócić na rynek pracy i włączyć się aktywnie w  nurt   spraw istotnych dla najbliższego otoczenia i spraw społecznych. Centrum zajmuje się realizacją programów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

  • osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób długotrwale bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągniecie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegających wykluczeniu społecznemu,

b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

W zajęciach prowadzonych w Centrum nie mogą brać osoby, które mają prawo do:

– zasiłku dla bezrobotnych

– zasiłku przedemerytalnego

– świadczenia przedemerytalnego

– renty strukturalnej

– renty z tytułu niezdolności do pracy

– emerytury

– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Skip to content