Kompleksowe wsparcie opiekuńcze - Materiały na WTZ 01.07.2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.0018-0070/18, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na materiały do terapii zajęciowej na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Hanna Kowal

tel.: 507 261 075

e-mail:  h.kowal@caritas.pl

Załącznik nr 1 – Rozeznanie

Załącznik nr 2 – Załącznik do rozeznania

Skip to content