Projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


    OSOBY NIEDOWIDZĄCE PROSIMY O SKORZYSTANIE Z PONIŻSZEGO LINKU

   Nowa Wiedza – Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości (pap.rzeszow.pl)Projekt realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium przedstawicieli co najmniej 580 JST, średnio dwóch osób z JST lub ich jednostek organizacyjnych, tj. co najmniej 1160 osób z 16 województw.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

• 4-dniowe szkolenia, w tym dwa dni zajęć praktycznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.

• min. 5 godzin doradztwa dla każdego JST

• wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej

 

Planowanym efektem dla każdego JST jest utworzenie planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej.

Udział w programie edukacyjnym przyniesie szereg korzyści społecznych oraz ekonomicznych, zarówno dla JST jak i PES z danego województwa. Należą do nich min.:

  • Uzyskanie przez pracowników JST aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu identyfikowania możliwych do realizacji usług społecznych użyteczności publicznej we współpracy z PES, znajomości PES na terenie działania jednostki, stosowania odpowiednich trybów zlecania/ powierzania usług PES, umiejętności sporządzania planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej
  • Poznanie dobrych praktyk w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej do realizacji podmiotom ekonomii społecznej przez JST
  • Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wzrost wpływów z podatków z tytułu PIT i CIT
  • W programie edukacyjnym przedstawiciele JST będą mieli możliwość poznania modelu przedsiębiorstwa społecznego tworzonego przez samorządy, tj.: spółdzielni socjalnej osób prawnych, spółki z o.o. oraz przykładów dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych założonych przez JST, świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej

Informujemy, że od dnia 21.05.2020r. obowiązują nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 28.02.2023

Wartość projektu: 2 495 532,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 103 234,53 zł

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

ul. Dąbrowskiego 20A

35-036 Rzeszów

Telefon/faks: (0-17) 857-71-00

E-mail:  jst@pap.rzeszow.pl