W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029r. PROWES 2.0, który tworzy konsorcjum trzech podmiotów: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, realizują projekt „PIONIER – rozwój i wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału PES/PS ukierunkowane głównie na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących w subregionie IV woj. podkarpackiego, tj. w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, łańcuckim, leżajskim, przemyskim oraz m. Przemyśl.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację usług animacyjnych, doradczych, szkoleniowych, reintegracyjnych oraz finansowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES/PS na rzecz:

–     osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

–     osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

–     osób prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne,

–     osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

–     podmiotów ekonomii społecznej (w tym PS), podmiotów reintegracyjnych itp.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

–     informowanie i animowanie społeczności lokalnych,

–     tworzenie grup inicjatywnych oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do utworzenia PES/PS,

–   podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS poprzez doradztwo/ szkolenia/ warsztaty,

–     dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników PS,

–     udzielanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS,

–  zapewnieniu PES/PS i ich pracownikom usług o charakterze reintegracyjnym, w tym finansowe wsparcie reintegracyjne, doradztwo reintegracyjne, opracowanie planów reintegracji społeczno-zawodowej,

–     wsparcie potencjału kadrowego/ finansowego/ innowacyjnego, w tym biznesowego PES/PS.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań wpłyniemy na:

–   rozwój ES, pobudzanie aktywności obywatelskiej opartej na solidarności i osobistym  zaangażowaniu różnych grup społecznych,

–     tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,

–     reintegrację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,

–     wzrost konkurencyjności PES/PS,

–     wzrost wiedzy w społeczeństwie na temat ekonomii społecznej i solidarności.

Założenia projektu w liczbach:

–     powstanie 280 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,

–     60 PS otrzyma bezzwrotne środki finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 12 m-cy,

–     100 pracowników PES/PS skorzysta z wsparcia reintegracyjnego w zakresie realizacji indywidualnych planów reintegracji,

–     150 pracowników PES/PS podniesie swoje kompetencje / kwalifikacje/umiejętności zawodowe w celu przystosowania się do wymogów i potrzeb wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku pracy,

–     80 PES/PS zostanie objętych wsparciem w ramach projektu.

Wszelkie działania w ramach projektu realizowane są zgodnie ze Standardami działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wartość projektu: 26 682 689,00 PLN
Dofinansowanie projektu:
Ze środków europejskich: 22 680 285,65 PLN
Ze środków dotacji celowej: 3 392 203,35 PLN

BIURO PROJEKTU w Przemyślu
ul. Księdza Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
tel.: 505 840 434, 16 642 77 22
Biuro Czynne: pon – pt  godz. 7:30-15:30

Lokalne biuro projektu w Przemyślu
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl
tel.: 16 676 90 60

Lokalne biuro projektu w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
tel.: 17 857 71 00