O projekcieProjekt Aktywni na rynku pracy – edycja III

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.01.00-18-0018/21

W okresie od 1 maja 2022 roku do 30 listopada 2023 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt
Aktywni na rynku pracy – edycja III” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dla 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego, powiatu łańcuckiego, gminy Zarzecze poprzez uczestnictwo w 3 CIS-ach do 30.11.2023 r co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy ww. osób.

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.05.2022-30.11.2023
Całkowity budżet projektu 4 848 704,75 zł
Dofinasowanie 4 537 263,55 zł
Wkład własny 311 441,20 zł
Beneficjenci 90 osób – uczestników warsztatów zawodowych w Centrach Integracji Społecznej w Przemyślu (50 osób), Zarzeczu (30 osób) i Łańcucie (10 osób)
Formy wsparcia

– przyuczenie zawodowe na warsztacie zawodowym pod okiem instruktora

– poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, doradztwo zawodowe, prawne)

– praca socjalna

– badania z zakresu medycyny pracy

– szkolenia BHP

– wyżywienie

– zapewnienie odzieży ochronnej

– szkolenia zawodowe dla części osób.