Wolontariusze na start

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z PROJEKTU

Data 29.06.2018

 

W dniu 1 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas w Partnerstwie z Caritas Spes (Ukraina), rozpocznie realizację projektu pn. „Wolontariusze na start!”. Projekt jest sfinansowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

W projekcie weźmie udział 18 osób ze strony Partnera z Polski i 18 osób ze strony Partnera z Ukrainy oraz po dwóch opiekunów ze strony każdego z partnerów. Projekt został zainicjowany przez wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas z terenu województwa podkarpackiego, natomiast ze strony partnera ukraińskiego przez młodzież zaangażowaną w prowadzenie działalności na  rzecz osób ubogich. Do obu organizacji zgłosiła się młodzież wskazując zakres tematyczny projektu oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe, które chcieliby nabyć.

Projekt obejmuje jedno spotkania młodzieżowe na terenie Polski, w miejscowości Rajskie, drugie na terenie Ukrainy w Kamieńcu Podolskim. Spotkania mają na celu zbliżenie młodzieży polskiej i ukraińskiej wokół zagadnień związanych z wolontariatem, autoprezentacją. Działania  w projekcie będą miały na celu przygotowanie młodych ludzi do roli opiekuna i wychowawcy kolonijnego. Docelowo młodzież będzie sprawować opiekę nad grupą dzieci i młodzieży np. podczas turnusów wypoczynkowych dla  dzieci i młodzieży. Dodatkową korzyścią wynikając ze spotkań będzie budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób oraz nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, umożliwienie. Wartością dodaną będzie również odkrywanie kultury, uwarunkowań społecznych i historycznych. Tematem głównym projektu jest prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości. Działania będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów, pracy w grupie, indywidualnej.

 

20.07.2018

Już za 4 dni rozpocznie się pierwsze spotkanie w ramach projektu ”Wolontariusze na start!”. Spotykamy się 24 lipca w Bieszczadach, a dokładniej w ośrodku w miejscowości Rajskie. W ramach pierwszego spotkania zostaną zagadnienia związane z autoprezentacją, animacją czasu wolnego, możliwościami branży turystycznej, umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, stereotypami a także zostaną przeprowadzone kursy: wychowawcy wypoczynku i kierownika wycieczek i obozów wędrownych oraz zostanie ogłoszony konkurs na najciekawszy program wycieczki.

 

 

06.08.2018

W dniu 2 sierpnia zakończyliśmy pierwsze 10-dniowe spotkanie w ramach projektu Wolontariusze na start!. Podczas wspólnych zajęć i warsztatów młodzież z Polski i Ukrainy wspólnie z opiekunami zgłębiali tajniki autoprezentacji, poznawali wzajemną kulturę i historię. Młodzież uczestniczyła w kursach na wychowawcę wypoczynku i kierownika wycieczek i obozów wędrownych. Wszyscy zdali egzaminy i zdobyli uprawnienie. Część zajęć została zorganizowana w terenie. Wspólnie zdobyliśmy Tarnicę, zorganizowaliśmy wieczór karaoke, został dla nas przygotowany pokaz ognia. Dodatkowo rozmawialiśmy o trudnej historii Polski i Ukrainy.

 

7.09.2018 r.

W dniach 27-31 sierpnia w ramach projektu „Wolontariusze na start” zrealizowano drugie spotkanie na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim.

Został wybrany najciekawszy program wyjazdu, którego autorka otrzymała nagrodę rzeczową – tablet. W trakcie wyjazdu zwiedziliśmy Kamieniec Podolski, Czerniowce, Chocim oraz pływaliśmy po Dniestrze. Wspólnie prowadziliśmy zajęcia z animacji czasu wolnego (w tym gra w paintball), radzenia sobie ze stresem, przeprowadzono quiz na temat turystyki. Przygotowywaliśmy opisy gier do poradnika dla Wolontariuszy oraz zbieraliśmy pomysły na kolejne wspólne wyjazdy.

 

W projekcie osiągnięto zakładane cele i rezultaty, do najważniejszych należą:

Cele główne projektu:

1.Zwiększenie kompetencji społecznych.

2.Uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających udział w obozach i koloniach jako kierownicy. czy wychowawcy

3.Zwiększenie szans na rynku pracy przez uczestników projektu.

4.Wzrost jakości wolontariatu poprzez ukończenie dwóch kursów.

5.Rozwój współpracy pomiędzy Partnerami.

6.Promocja postaw przedsiębiorczych

7.Niwelowanie barier wynikających z wzajemnej historii

Cele główne projektu zostały zrealizowane poprzez szczegółowe cele do których należały:  ̇

1.Realizacja warsztatów, zgodnie z wskazanymi przez młodzież obszarami problemowymi.  ̇

2.Wymianę dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską ́

3.Organizację wspólnych działań

4.Organizację kursu wychowawcy wypoczynku i kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

5. Integrację młodzieży polskiej i ukraińskiej – nawiązanie nowych przyjaźni.

6.Wymianę kulturalną i kulturową

7.Naukę zarządzania grupą, organizację w turystyce, przedsiębiorstwa turystyczne m.in. poprzez zabawę

8.Dialog międzynarodowy

9.Upowszechnianie wartości europejskich.

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z PROJEKTU

 

Sfinansowano w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Rady z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Projekt został

sfinansowany ze środków

 

Wyłączną  odpowiedzialność za treść ponosi wydawca.

Fundacja Rozwoju Systemu  Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Skip to content