Aktualności

20.06.2022 r.

Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego dnia 13 czerwca 2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu
OGŁASZA DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”
Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 30 czerwca 2022r. do 19 lipca 2022r.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

  • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
  • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
  • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty, a także poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

  • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
  • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
  • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 

20.06.2022r.

Przedstawiamy informacje dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

  • Warunki zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ
  • Formularz zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ

Wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do 12 maja 2022 r. w ramach naboru podstawowego do projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wszystkie złożone formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z Doradcą zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentującą wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ZUS potwierdzającego Państwa status jako osoby bezrobotnej.

Dodatkowo konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, potwierdzającego Państwa status jako osoby niezarejestrowanej w ewidencji PUP.

Są to dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu Kandydatów/tak do projektu jako osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

„Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ZUS_US-7”