Z dniem 24.08.2023 roku PROWES 2.0 otrzymał akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej nadane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Akredytowane ośrodki funkcjonują w oparciu o formalno-organizacyjne oraz merytoryczne Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) opracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Akredytacja OWES jest potwierdzeniem posiadania odpowiednich kompetencji, zasobów i możliwości do prowadzenia OWES.

Zadaniem Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w IV subregionie woj. Podkarpackiego, tj. na terenie m. Przemyśl oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego i leżajskiego. OWES realizuje zadania wynikające ze Standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.:

–  Animację w środowiskach lokalnych;

– Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym wsparcie prowadzonej przez nie działalności i finansowanie powstawania w nich miejsc pracy;

– Wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz ich finansowanie;

– Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

– Wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielanie im wsparcia biznesowego.

Udzielanie wsparcia przez PROWES 2.0 jest bezpłatne. Pomoc skierowana jest do osób i podmiotów z powiatów: przemyskiego, m. Przemyśl, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego i leżajskiego, a w szczególności do:

– podmiotów ekonomii społecznej, ich kadry zarządzającej i pracowników,

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie,

– osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

– podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES.

W ramach PROWES 2.0 podejmowane są działania wynikające ze Standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.:

– animacja partnerstw oraz inicjatyw lokalnych różnych sektorów i grup społecznych,

– współpraca z instytucjami rynku pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

– tworzenie grup inicjatywnych dążących do utworzenia PES/PS,

– wsparcie istniejących PES/PS w rozwoju organizacyjnym i biznesowym poprzez specjalistyczne doradztwo,

– wspieranie udziału PES/PS w zamówieniach publicznych,

–  świadczenie usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym,

– wspieranie współpracy pomiędzy PES/PS poprzez budowanie sieci współpracy i powiązań biznesowych,

– finansowe wsparcie tworzenia i utrzymania wysokiej jakości miejsc pracy w PES/PS,

– finansowe wsparcie reintegracyjne dla pracowników PES/PS,

– szkolenia zawodowe i branżowe dla nowych pracowników PES/PS.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem PROWES 2.0, zgodnym ze Standardami działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) czuwa Koordynator OWES. Koordynator nadzoruje merytoryczne działania Ośrodka i jakość usług świadczonych na rzecz PES/PS.

Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Ośrodka:

  1. Animatorzy – diagnozują potencjał lokalnego środowiska oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), organizują spotkania dotyczące możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw lokalnych, podejmowania współpracy PES z JST, tworzenia partnerstw i wiele innych działań.
  2. Doradca biznesowy ds. tworzenia i wspierania PES/PS – osoba, która opracowuje ścieżki rozwoju dla Grup Inicjatywnych i PES, wspiera inicjatywy tworzenia nowych PES/PS, przygotowuje PES do uzyskania statusu PS, wspiera budowanie lokalnych partnerstw, doradza nt. możliwości pozyskiwania i rozliczania środków finansowych i inwestycyjnych dla PS, wspiera PES/PS w nawiązywaniu współpracy z biznesem w ramach partnerstw, sieci branżowych, czy klastrów, wspiera współpracę PES/PS z JST.
  3. Doradcy ds. finansowych i księgowo-rachunkowych – osoby, które wspierają PES/PS w ubieganiu się o instrumenty finansowe i pozyskiwanie finansowych środków na szkolenia dla pracowników PES/PS.
  4. Specjaliści ds. reintegracji społecznej i zawodowej – osoby, które współpracują z PES/PS w celu określenia sytuacji społecznej i zawodowej nowo zatrudnianych pracowników  i wspierają PES/PS w opracowaniu i bieżącej realizacji Indywidualnego Planu Reintegracji (IPR) pracowników.
  5. Doradca ds. strategii rozwoju i innowacji – osoba, która rozpoznaje potrzeby i problemy biznesowe PES/PS oraz prowadzi odpowiedni  dla nich proces doradztwa biznesowego, zna bieżące trendy rynkowe różnych branż, proponuje i wspiera we wdrożeniu innowacji usługowych/produktowych i technologicznych, a także w negocjacjach PES/PS z nowymi kontrahentami.
  6. Doradca ds. zarządzania, w tym zasobów ludzkich – osoba, która doradzi w procesie planowania strategicznego ES/PS w obszarze zarządzania, służy wsparciem procesu rekrutacji i motywowania pracowników, wspomaga w realizacji działań z zakresu zarządzania mających na celu budowanie konkurencyjności PES/PS.
  7. Specjalista ds. zamówień publicznych – osoba, która rozpoznaje potrzeby i potencjał PES/PS, wspiera PS w analizie dostępności aktualnych zamówień publicznych, opracowaniu i składaniu ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz monitorowaniu pozyskania tych zamówień i podpisania umów.
  8. Doradca ds. aspektów prawnych PS/PES – osoba realizująca biznesowe doradztwo prawne dostosowane do potrzeb PES/PS, reaguje na sytuacje kryzysowe w podmiotach i wymagające wsparcia prawnego, wspiera w opracowaniu planów naprawczych dla PS.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029r. PROWES 2.0 realizuje projekt „PIONIER – rozwój i wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.