Projekt pn. „MED – 20 branża opieki zdrowotnej stawia na praktykę” jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Wniosek o dofinansowane Projektu nr POWR.02.15.00-00-2024/20

W okresie od 01. lutego 2021 roku do 30. kwietnia 2022 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt „MED – 20 branża opieki zdrowotnej stawia na praktykę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego w branży
opieki zdrowotnej dla zawodów na poziomie kwalifikacji szkoły policealnej:
opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 30.04.2022

Dofinansowanie projektu z UE: 687 625,00 PLN

Beneficjenci: Uczestnicy pilotażu – uczennice/niowie/słuchaczki/cze I lub II roku kierunków: opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy Medycznego – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu