Rekrutacja do projektu
„Mobilna opieka w Gminie Zarzecze i Gminie Błażowa oraz DDP w Sanoku”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mobilna opieka w Gminie Zarzecze i Gminie Błażowa oraz DDP w Sanoku” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0059/22 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Beneficjentami mogą być osoby powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałe na terenie gminy Zarzecze/gminy Błażowa – usługi mobilne, zamieszkałe na terenie powiatu sanockiego – DDP w Sanoku, w okresie od 01.12.2022 do 31.12.2023.

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych – gmina Zarzecze i gmina Błażowa
– wsparcie realizowane w ramach DDP w Sanoku

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Załączniki – zaświadczenia
  4. Załączniki – oświadczenia