Kompetencje "na czasie"

Projekt „Kompetencje „na czasie”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2020-1-PL01-KA204-082090

W okresie od 01 października 2020 roku do 30 września 2022 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt Kompetencje „na czasie współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

Celem głównym Projektu jest edukacja osób dorosłych w zakresie wzmocnienia umiejętności podstawowych i rozwoju kompetencji kluczowych osób wykluczonych społecznie.

Cele szczegółowe:

– identyfikacja potrzeb edukacyjnych osób dorosłych z grup defaworyzowanych

– aktywizacja i motywacja przedstawicieli grupy docelowej do podjęcia aktywnych działań edukacyjnych

– efektywne narzędzia podnoszące kompetencje kluczowe osób dorosłych

– promocja koncepcji uczenia się przez całe życie wśród osób dorosłych – wzmocnienie umiejętności podstawowych przedstawicieli grup defaworyzowanych

– rozwój kompetencji kluczowych osób wykluczonych jako klucz do lepszego jutra

– prezentacja przykładów skutecznie wdrożonych projektów dot. edukacji dorosłych i włączenia społecznego.

 

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.10.2020-30.09.2022

Całkowity budżet projektu

181 060,00 EUR

Dofinasowanie

181 060,00 EUR

Wkład własny

0

Beneficjenci

Beneficjentami Projektu są przedstawicieli organizacji partnerskich z Polski, Włoch, Chorwacji, Serbii oraz Ukrainy, a także osoby wykluczone społecznie z tych państw.

Uczestnicy:

– krótkich programów szkoleniowych – po 5 pracowników (w tym wolontariuszy) od organizacji partnerskich (przez 7 dni),

– mobilności łączonych po 5 osób dorosłych w tym wykluczonych społecznie (przez 5 dni) z Polski, Chorwacji, Serbii, Włoch

Formy wsparcia

W rezultacie udziału w Projekcie jego uczestnicy:

– zapoznają się ze sposobami identyfikacji potrzeb edukacyjnych osób dorosłych z grup defaworyzowanych

– poszerzą swoją wiedzę z zakresu aktywizacji i motywacji przedstawicieli grupy docelowej do podjęcia aktywnych działań edukacyjnych

– dowiedzą się o efektywnych narzędziach podnoszących kompetencje kluczowe osób dorosłych

– poszerzą swoją wiedzę z zakresu promocji koncepcji uczenia się przez całe życie wśród osób dorosłych

– wzmocnią umiejętności podstawowe przedstawicieli grup defaworyzowanych

– rozwiną kompetencje kluczowe osób wykluczonych jako klucz do lepszego jutra

– zaprezentują przykłady skutecznie wdrożonych projektów dot. edukacji dorosłych i włączenia społecznego

Skip to content