Projekt NAWIGATOR

Projekt pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to: powiat jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, m. Przemyśl. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2019r.

Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2017-2019 poprzez:

 • aktywizowanie społeczności lokalnej, głównie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • tworzenie grup inicjatywnych,
  • utworzenie 224 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • utworzenie przedsiębiorstw społecznych,
  • ekonomizowanie podmiotów ekonomii społecznej,
  • wsparcie szkoleniowo–doradcze podmiotów ekonomii społecznej,
  • wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych,
  • tworzenie partnerstw, które mają na celu wspieranie ekonomii społecznej i jej rozwój na obszarze realizacji Projektu,
  • realizacja projektów/ inicjatyw/ przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej
  • realizacja działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. INSPIRACJA – zadanie obejmuje animowanie lokalnych społeczności do działań w ramach ekonomii społecznej, diagnozowanie potencjału lokalnego, wyszukiwanie lokalnych liderów, tworzenie grup inicjatywnych, zawieranie partnerstw na rzecz ES między lokalnymi społecznościami, PES, JST i przedsiębiorcami.

2. INKUBACJA – wsparcie mające na celu przekształcenie grup inicjatywnych w przedsiębiorstwa społeczne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze, dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przyznanie mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.

3. IMPLIKACJA – zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w istniejących oraz powstałych w ramach projektu przedsiębiorstwach społecznych oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wsparcie finansowe dla istniejących PS – 40 dotacji o wartości max. 25 000 PLN. Wsparcie finansowe dla PS powstałych w ramach projektu – 184 dotacje o wartości max. 25 000 PLN.

4. DYNAMIZACJA – działanie koncentrujące się na podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji biznesowych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze, pośrednictwo finansowe, coaching, mentoring, a także szkolenia i kursy zawodowe dla 180 pracowników przedsiębiorstw społecznych.

5. EDUKACJA – w ramach zadania zostanie przeprowadzony szereg seminariów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej. Zostanie opracowany i wydany Edukator zawierający zbiór materiałów edukacyjnych oraz powstaną materiały e-learningowe dotyczące tematyki z zakresu ekonomii społecznej, dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

 

Projekt objęty jest regułami pomocy publicznej i każdy podmiot prowadzący działalność o charakterze gospodarczym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy w postaci usług oferowanych przez PROWES.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu www.projekt-nawigator.pl, na stronie internetowej PROWES www.prowes.com.pl, w Biurze Projektu oraz w Lokalnych Centrach Ekonomii Społecznej w Przemyślu i Łańcucie.

Biuro Projektu: 37-700 Przemyśl, ul. Księdza Piotra Skargi 6, tel.: 16 642 77 22.

Na potrzeby Projektu funkcjonują Lokalne Centra Ekonomii Społecznej (LCES): w Przemyślu przy ul. Księdza Piotra Skargi 6 oraz w Łańcucie przy ul. Farnej 18, czynne w godz. 8:00-18:00.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Skip to content