Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej

Nr Wniosku: RPPK.08.07.00-18-0004/21

Realizowanego w ramach:  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Aktywna integracja

Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zakres i warunki udzielenia wsparcia oraz prawa i obowiązki Kandydatów/Kandydatek/Uczestników/Uczestniczek projektu realizowanego w ramach.
 2. Celem głównym projektu jest aktywna integracja 10 osób (6K i4M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Łańcuta poprzez uczestnictwo w CIS, który zostanie osiąg. na koniec real. wsparcia dla UP.
 3. Liderem projektu jest Gmina Miasto Łańcut, partnerem Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
 4. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa podkarpackiego, tj. na terenie Miasta Łańcuta
 5. Uczestnicy/Uczestniczki projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
 6. Każdy Kandydat/Kandydatka/Uczestnik/Uczestniczka projektu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej”.
 7. Regulamin wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest w Centrum Integracji Społecznej i w Biurze projektu.

SŁOWNIK POJĘĆ

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:

 1. Biuro projektu – u Lidera: w Łańcucie przy ul. Farnej 18
 2. Centrum Integracji Społecznej – oznacza Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie, placówka w której jest prowadzona reintegracja społeczno-zawodowa uczestników/uczestniczek projektu
 3. Dane osobowe – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy.
 4. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty znajdujące się na stronie internetowej i dostępne w Biurze projektu i w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie.
 5. Doświadczenie zawodoweoznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 6 miesięcy
 6. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 11,
 7. Instytucja Zarządzająca – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4;
 8. Kandydat/Kandydatka – osoba składająca dokumenty rekrutacyjne do projektu,
 9. Komisja kwalifikacyjna – zespół ekspertów wewnętrznych powołanych przez Beneficjenta oceniających Formularze rekrutacyjne i dokonujących kwalifikacji Kandydatów na Uczestników/Uczestniczki projektu.
 10. Osoba bierna zawodowo – osoba, niezarejestrowana w urzędzie pracy, która deklaruje, że nie pracuje i aktywnie nie poszukuje zatrudnienia
 11. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy – Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne
 12. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy – Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne
 13. Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;
 14. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 tj. najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne (włącznie).
 15. Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna, osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oznaczające osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).
 16. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2012 (PO PŻ) – program operacyjny oferujący żywność lub podstawową pomoc materialną (PO I), o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1)
 17. Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015) 910, przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce,
 18. Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej” realizowane w ramach Działania 8.8, określone we wniosku o dofinansowanie Projektu o numerze RPPK.08.07.00-18-0004/21, wygenerowanym w systemie LSI WUP
 19. Przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym oraz SL2014, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań wynikających z realizacji Projektu;
 20. Uczestnik/Uczestniczka projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projektem zostanie objętych 10 osób spełniających warunki określone w § 3 ust 2.
 2. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:
 1. zamieszkuje, na terenie Miasta Łańcuta,
 2. jest w wieku 18-60 lat (kobiety), 18-65 (mężczyźni),
 3. jest zagrożona wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2020 poz. 176),
 4. niekorzystające z tożsamego wsparcia w ramach innych P współfinansowanych ze środków EFS RPO WP 2014-2020.

  

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Dokumenty rekrutacyjne składają się z: Formularza rekrutacyjnego – stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i załączników potwierdzających status Kandydata/Kandydatki, w tym:
 • wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej – dotyczy wszystkich Kandydatów/Kandydatek;
 • osoba bezrobotna  zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy: zaświadczenie (lub kserokopia zaświadczenia) wraz z informacją o długości pozostawania bez zatrudnienia i/lub oświadczenie Kandydata,  dotyczy wszystkich Kandydatów/Kandydatek zarejestrowanych w urzędzie pracy
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie  – dotyczy kandydatów, którzy zadeklarują, że są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • osoba bierna zawodowo – oświadczenie  – dotyczy kandydatów, którzy zadeklarują, że są osobami biernymi zawodowo;
 • osoba niepełnosprawna:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność
  • intelektualną w stopniu głębokim,
  • inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
  • w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zaświadczenie z MOPS.

 

OPIS REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do Projektu Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej będzie prowadzona od 08.09.2021 r. do 29.09.2021
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki z udziału w projekcie po zakończeniu rekrutacji, na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana nowa osoba, z listy rezerwowej, posiadająca najwyższą ilość punktów. W przypadku braku osób na liście rezerwowej zostaną przeprowadzone nabory dodatkowe.
 3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 4. Kwalifikowalność Uczestnika/Uczestniczki projektu będzie potwierdzana na etapie rekrutacji i bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
 5. Wiek Kandydatów/Kandydatek do projektu określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
 6. Opis procesu rekrutacji został szczegółowo został opisany w § 6 – § 9 niniejszego Regulaminu.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z Formularzem rekrutacyjnym są dostępne w Biurze projektu i w każdym z trzech Centrów Integracji Społecznej.
 2. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie do właściwego Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie.
 3. Wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie. O dacie złożenia i godzinie decyduje faktyczny wpływ dokumentów do Beneficjenta projektu.
 4. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim w formie papierowej i przedłożony wraz z czytelnym podpisem Kandydata/Kandydatki pozwalającym na identyfikację jego/jej imienia i nazwiska.
 5. Kopie załączanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez członka Komisji kwalifikacyjnej (po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentów) i opatrzone na pierwszej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem od strony… do strony…” wraz z aktualną datą oraz podpisem członka Komisji kwalifikacyjnej. W tym przypadku należy także zaparafować każdą stronę dokumentu.
 6. Każdy Formularz rekrutacyjny otrzyma indywidualny numer.
 7. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed lub po zakończeniu rekrutacji nie będą podlegały ocenie.
 8. Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem Kandydata/Kandydatki do projektu.

 

OCENA FORMALNA

 1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję kwalifikacyjną, zgodnie z Kartą oceny Formularza rekrutacyjnego – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. Członkowie Komisji kwalifikacyjnej podpiszą deklaracje bezstronności i poufności.
 3. Komisja kwalifikacyjna w pierwszej kolejności dokona oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych.
 4. W ramach etapu będą sprawdzane kryteria kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu, czyli: spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie (potwierdzone zaświadczeniem/oświadczeniem), podanie danych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS (tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie), zobowiązanie do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu.
 5. W przypadku braków formalnych jest możliwość jednokrotnego uzupełniania błędów formalnych, takich jak:
  • brak wymaganych podpisów,
  • brak wymaganych załączników,
  • nie wypełnienie wszystkich pól w dokumentach rekrutacyjnych,
  • brak kserokopii wymaganych dokumentów,

w terminie wskazanym przez Beneficjenta projektu.

 1. Kandydat/Kandydatka zostanie wezwany do uzupełnienia braków osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Dokumenty rekrutacyjne, które nie zostaną uzupełnione i/lub skorygowane w terminie wskazanym przez Beneficjenta projektu zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.

 

OCENA MERYTORYCZNA

 1. Z każdym Kandydatem/Kandydatką komisja kwalifikacyjna przeprowadzi rozmowę podczas której zostaną zbadane motywacje Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie, tj. ocena sytuacji socjalno-społecznej Kandydata, ocena predyspozycji osobowościowych; ocena motywacji do udziału w projekcie; ocena gotowości do podjęcia zatrudnienia; ocena sytuacji zawodowej kandydata/planów zawodowych. Doradca zawodowy przeprowadzi rozmowę z kandydatami do P wraz z ankietą, na podstawie której zakwalifikuje osoby do warsztatu ogrodniczo-porządkowego.
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej zostanie utworzona lista rankingowa.
 3. Ogółem do projektu należy zakwalifikować minimum 5 osób korzystających z PO PŻ (pod warunkiem nie że zakres wsparcia dla tych UP lub ich rodzin nie powiela działań, które otrzymał/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ)
 4. Osoby z najwyższą liczbą punktów wezmą udział projekcie, pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, o kolejności na liście podstawowej i rezerwowej decyduje data złożenia formularza rekrutacyjnego (wcześniejsza data i godzina złożenia/wpływu FR jest równoznaczna z pierwszeństwem na danej liście).
 6. Listy będą dostępne w Biurze projektu i w Centrum Integracji Społecznej.
 7. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane osobiście w Centrum Integracji Społecznej lub w Biurze projektu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

PODPISANIE Z UCZESTNIKAMI/UCZESTNICZKAMI PROJEKTU INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

 1. Z każdym Uczestnikiem/Uczestniczką projektu zostanie Porozumienie-Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 2. Podpisanie IPZS jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie.
 3. Odmowa podpisania będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby z uczestnictwa w projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki do projektu, z listy rekrutacyjnej, na wolne miejsce, zostanie zakwalifikowana osoba zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

 

ZAKRES WSPARCIA

 1. Każdy z Uczestników/Uczestniczek projektu skorzysta obligatoryjnie z następujących form wsparcia:
  1. W ramach reintegracji społecznej:
 • grupowych warsztatów psycho-edukacyjnych (40 h/1 grupę);
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem i pracownikiem socjalnym;
 • uczestnictwa w grupach wsparcia (jeżeli dotyczy);
 • grupowych konsultacji prawnych (20 godzin na 1 grupę)
  1. W ramach reintegracji zawodowej:
 • grupowych warsztatów umiejętności i kwalifikacji zawodowych (40 h/1 grupa);
 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • zajęć przyuczających do pracy zawodowej w warsztacie.
 1. Dla 5 Uczestników/Uczestniczek projektu przewidziano szkolenia zawodowe wraz z egzaminami.

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

 1. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki uczestnictwa w Centrum określają Regulamin Centrum Integracji Społecznej oraz niniejszy regulamin.
 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu dodatkowo zobowiązany/zobowiązana jest do:
  • wypełnienia ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji programu,
  • przekazania informacji dotyczącej swojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie),
  • dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia, w terminie 3 miesięcy następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie (przez 3 miesiące jest rozumiany okres 90 dni kalendarzowych). Przez podjęcie zatrudnienia rozumie się stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny bądź podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniami i upoważnieniem
 4. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczona/wykluczony z projektu gdy naruszy niniejszy Regulamin bądź regulaminy szczegółowe CIS.
 5. Beneficjent projektu w przypadku, gdy Uczestnik/Uczestniczka projektu:
  • przerwie udział w projekcie lub
  • nie ukończy którejkolwiek z form wsparcia lub
  • poda nieprawdziwe danych kwalifikujące do projektu lub
  • wykorzysta wsparcie niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

 POUFNOŚĆ

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji związanych z udziałem w projekcie, jakie uzyskali w ramach poszczególnych etatów wsparcia. Nie dotyczy to informacji ogólnodostępnych i takich, które były w posiadaniu Uczestnika/Uczestniczki projektu przed przystąpieniem do projektu.

 

MONITORING

 1. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu podlegają procesowi monitoringu oraz ewaluacji mających na celu ocenę skuteczności działań realizowanych w ramach projektu.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do udzielania informacji Caritas Archidiecezji Przemyskiej na temat rezultatów ich uczestnictwa w projekcie, także po zakończeniu udziału w projekcie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Centrum Integracji Społecznej i Kierownika Projektu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2021
 7. Z każdym Uczestnikiem/każdą Uczestniczką projektu zostanie podpisany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

 

Akceptuję:

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 
 2. Załącznik nr 2 – Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie 
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny Kryteriów merytorycznych
 4. Załącznik nr 4 – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego 
 5. Załącznik nr 5 – Porozumienie – Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego
 6. Załącznik nr 5 obowiązujący od 16.02.2022 r – Porozumienie IPZS 

 

Harmonogram udzielania wsparcia