Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim

Rekrutacja do projektu „Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 

„Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0045/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Beneficjentami mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu po 60 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu bieszczadzkiego

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,

– wsparcie realizowane w ramach DDP

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 

„Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  3. Załączniki – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu